Anna Alieva

Phone: +380 67 466-29-00

Listing

Yuzhnaya street, Kozin, Kiev for sale
Yuzhnaya street, Obuhovskiy, Kiev
$1 000 000 6 6 20 a
Vorzel village, Svyatoshynskiy, Kiev for sale
Vorzel village, Svyatoshynskiy, Kiev
$250 000 5 1 19 a
Gorbovichi village, Kievo-Svyatoshinskiy, Kiev for sale
Gorbovichi village, Kievo-Svyatoshinskiy, Kiev
$450 000 4 3 25 a
Petra Grigorenko avenue, Darnitskiy, Kiev for sale
Petra Grigorenko avenue, Darnitskiy, Kiev
$95 000 2 1
Bucha village, Kievo-Svyatoshinskiy, Kiev for sale
Bucha village, Kievo-Svyatoshinskiy, Kiev
$119 000 3 3 1 a