Apartments in Kharkiv, Ukraine

Sort by:
Page 1 of 3Next ›
House in Chernyishevskogo street, Kievskiy-Nagornyiy, Kharkov
Chernyishevskogo street, Kievskiy-Nagornyiy, Kharkov
$300 000 3 2
House in Lenina avenue, Dzerzhinskiy, Kharkov
Lenina avenue, Dzerzhinskiy, Kharkov
$360 000 4 2
House in Romena Rollana street, Dzerzhinskiy-Gosprom, Kharkov
Romena Rollana street, Dzerzhinskiy-Gosprom, Kharkov
$195 000 3 1
House in Chichibabina street, Dzerzhinskiy-Gosprom, Kharkov
Chichibabina street, Dzerzhinskiy-Gosprom, Kharkov
$160 000 4 2
House in Otakara Yarosha street, Dzerzhinskiy-Pavlovo Pole, Kharkov
Otakara Yarosha street, Dzerzhinskiy-Pavlovo Pole, Kharkov
$155 000 3 1
House in Sumskaya street, Dzerzhinskiy, Kharkov
Sumskaya street, Dzerzhinskiy, Kharkov
$157 000 4 2
House in Otakara Yarosha street, Dzerzhinskiy-Pavlovo Pole, Kharkov
Otakara Yarosha street, Dzerzhinskiy-Pavlovo Pole, Kharkov
$250 000 3 1
House in Artema lane, Kievskiy, Kharkov
Artema lane, Kievskiy-Nagornyiy, Kharkov
$160 000 4 2
House in Romena Rollana street, Dzerzhinskiy, Kharkov
Romena Rollana street, Dzerzhinskiy-Gosprom, Kharkov
$250 000 3 2
House in Darvina street, Kievskiy, Kharkov
Darvina street, Kievskiy, Kharkov
$200 000 3 1
House in Ahsarova street, Dzerzhinskiy, Kharkov
Ahsarova street, Dzerzhinskiy-Alekseevka, Kharkov
$150 000 5 2
House in Sumskaya street, Dzerzhinskiy, Kharkov
Sumskaya street, Dzerzhinskiy, Kharkov
$150 000 4 2